بیانیهٔ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران:  ما موج تازهٔ دستگیری فعالان زن و گستردن دامنهٔ اختناق در آستانهٔ سالروز جنبش زن زندگی آزادی را به‌شدت محکوم می‌کنیم!

در آستانهٔ سالروز جنبش زن زندگی آزادی که زنان آزادهٔ ایران از پیشگامان آن بودند، رژیم دیکتاتوری و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در هراس از درگرفتن دوبارهٔ آتش این جنبش و نیروی پرتوان مردمی آن- کابوسی که رهایش نمی‌کند- به شدت بخشیدن به سرکوب‌ها و دستگیری فعالان زن یعنی ابزار همیشگی‌اش روی آورده است. نیروهای امنیتی … ادامه خواندن بیانیهٔ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران:  ما موج تازهٔ دستگیری فعالان زن و گستردن دامنهٔ اختناق در آستانهٔ سالروز جنبش زن زندگی آزادی را به‌شدت محکوم می‌کنیم!