در حال بارگذاری

جستجو

زنان و صلح

قطعنامهٔ کمیتهٔ رهبری فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان دربارهٔ منطقهٔ اروپا

قطعنامهٔ کمیتهٔ رهبری فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان دربارهٔ منطقهٔ اروپا

با توجه به اینکه حقوق بنیادی اقتصادی و اجتماعی زنان در حال حاضر در اروپا مورد تهدید و حمله قرار گرفته است، ما به مبارزه در کشورهای خود در موارد زیر شدّت خواهیم بخشید:

  • تدوین واجرای سیاست‌هایی با هدف از میان بردن خشونت علیه زنان در هر شکلی، و حمایت از پیکار زنان علیه همهٔ شکل‌های ظلم و ستم و خشونت نسبت به زنان؛
  • اقدام در راه تأمین و تضمین شرایط زندگی انسانی و پناهندگی دادن به مهاجران و پناهندگان و فراهم آوردن امکان سفر آنها به کشورهای مورد تقاضای خودشان؛
  • تدوین و اجرای سیاست‌هایی مؤثر با هدف از میان بردن شبکهٔ بین‌المللی قاچاق انسان، به‌ویژه قاچاق زنان به منظور استثمار جنسی و فحشا؛

  • تدوین و اجرای سیاست‌هایی اجتماعی با هدف از میان بردن نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها، و سوءاستفاده‌هایی که ذاتی نظام سرمایه‌داری است. ما باید توجه خود را بر کار پایدار و همیشگی در عرصهٔ همهٔ شکل‌های تأمین اجتماعی و حقوق کار، حفاظت از حقوق مادران در تمام دوران بارداری، و ارائهٔ خدمات اجتماعی دولتی و رایگان متمرکز کنیم؛
  • برقراری و تحکیم مناسبات دوستانه و مسالمت‌آمیز میان کشورها بر پایهٔ اصول همکاری و سود متقابل، و مردود شماردن همهٔ شکل‌های سلطه‌گری، برتری‌طلبی، تبعیض، فرمانبرداری، و تروریسم؛
  • روشنگری در مورد امپریالیسم؛
  • متوقف کردن بروز و ظهور جریان نونازی/نوفاشیستی در قلب اروپا که مورد حمایت بورژوازی- برای تأمین منافعش- بوده است، همان‌طور که در اوکراین شاهد آن بودیم.

 

پیونگ‌یانگ

۲۳ آوریل ۲۰۱۸ [۳ اردیبهشت ۱۳۹۷]