در حال بارگذاری

جستجو

زنان و صلح

نه به جنگ و تحریم و استبداد

پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان

رفقای گرامی فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان

 

همان طور که اطلاع دارید افزایش تنش بین ایران از یک سو و دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن مانند عربستان و اسرائیل بار دیگر ناقوس جنگ را در خاورمیانه به صدا در آورده و در غیاب مبارزه ای جدی و همگانی برای توقف جنگ، می تواند به فاجعه ای دیگر در جهان منجر شود. نیروهای مترقی و صلح دوستان ایران و جهان نگرانی عمیق خود را در پی تشدید این روند خطرناک که علاوه بر تهدید های لفظی دو طرف، منجر به افزایش تنش در آب های خلیج فارس و عمان و اعزام نیروهای نظامی و ماشین آلات جنگی امپریالیسم به منطقه شده است را اعلام می دارند.

برای آتش افروزان این تنش از هر دو سو، هم رژیم نژاد پرست و شبه فاشیستی ترامپ در آمریکا و متحدانش در جهان و منطقه و هم رژیم استبدادی ولایت فقیه که با بحران فزاینده سیاسی و اقتصادی در کشور روبروست و پایه های لرزانش بر حفظ رژیم دیکتاتوری مذهبی و تامین منافع کلان سرمایه داران رانت خوار و دلال استوار است ، کشتار میلیون ها انسان بی گناه و نابودی زیرساخت های حیاتی اهمیت چندانی ندارد و درگیری نظامی تنها منافع مادی و سیاسی جنگ طلبان در هر دو سو را تامین خواهد کرد . در اوایل انقلاب سران جنگ طلب رژیم جمهوری اسلامی  با شعار «جنگ نعمت است»  و ادامه جنگ خانمان سوز ایران و عراق پس از آزاد سازی خرمشهر – در حالی که امکان مذاکره برای پایان جنگ وجود داشت –  سبب از بین رفتن منابع فراوان انسانی و طبیعی  شدند. آنان با استفاده از فرصت جنگ،  مخفیانه ۵ هزار زندانی سیاسی را در زندان ها اعدام و در نهایت انقلاب ایران را به بیراهه و شکست رساندند. امروز نیز جنگ طلبان تلاش دارند تا  با استفاده از فضای جنگی و امنیتی، جنبش اعتراضی مردم ایران  را سرکوب کنند .

از یک سو امپریالیسم هار و جنگ طلب و متحدانش  فقط در دهه های اخیر با بر افروختن جنگ خانمان سوز در برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه ، عراق، لیبی، افغانستان و یمن ، صدها میلیارد دلار سود برده اند . فروش میلیاردی ابزار جنگی به حکومت ارتجاعی عربستان و لشگر کشی اخیر امریکا به منطقه خلیج فارس و اعزام نیروها و جنگ افزارهای نظامی به منطقه خاورمیانه را نیز باید در راستای همین منافع راهبردی امپریالیسم  دید. زیرا که برای تغذیه انحصارات امپریالیستی و قدرت های حامی آنان، افروختن جنگ و تنش بین کشورها امری  «ضروری » است. به علاوه این لشگر کشی در راستای تامین سلطه‌‌ی امپریالیسم آمریکا  بر منابع انرژی در منطقه عمل می کند.

از سوی دیگر در کشور استبداد زده  ما ظلم و بی عدالتی ناشی از اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی رژیم ولایت فقیه سبب ورشکستگی اقتصادی کشور و به فقر روز افزون توده ها منجر شده است  . بیش از سه ده اجرای نسخه های اقتصادی نولیبرالی ، بسته شدن واحدهای تولیدی و روند افزایش بیکاری در جامعه که زنان از اولین قربانیان آن هستند، قراردادهای موقت کار و خصوصی سازی ها.. به رانت خواری و افزایش شکاف طبقاتی  و وضعیت وخیم اقتصادی توده ها منجر شده است. به علاوه تحمیل تحریم های کمر شکن آمریکا که باز هم زندگی و سلامت توده های محروم را نشانه گرفته ، بیش از همه زندگی کارگران و زحمتکشان  و به تبع آن زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است .

اما مردم مبارز ما بخوبی واقفند که تحقق خواست های أنان برای رفع محرومیت های شدید اقتصادی و اجتماعی و برای آزادی و دموکراسی امری است که تنها با مبارزه پیگیر خود آنان بدست خواهد آمد . آنان مخالف سرسخت هرگونه مداخله امپریالیستی بوده و اعتقاد دارند که جنگ و تهدید های امپریالیستی در خدمت تداوم وضع موجود بوده و نیز به تشدید فضای امنیتی و سرکوب جنبش اعتراضی یاری می رساند. به همین سبب مردم میهن ما دو جبهه  مبارزه می کنند : هم علیه استبداد  قرون وسطایی رژیمی که خود را نماینده خدا و حاکم بر جان و مال مردم می داند و نیز علیه برنامه های ضد مردمی اقتصادی رژیم که توده ها را به فقرو فلاکت کشانده و هم علیه امپریالیسم هار و سیاست های جنگ افروزانه اش در منطقه و ایران . شعار مردم ایران «نه به جنگ، نه به تحریم، نه به اقتدارگرایی» است.

رفقای گرامی !

مردم غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان از قربانیان اصلی جنگ ها و آوارگی هستند. تشدید تنش و وقوع جنگی دیگر، علاوه بر ایران، به فاجعه ای عظیم برای مردم خاورمیانه منجر خواهد شد و کل منطقه را در جنگی گسترده فرو برده و به ویرانی خواهد کشید. در این میان زنان و کودکان عامل برانگیختن جنگ ها نیستند اما همواره هدف خشونت ها در منازعات بوده و اکثریت قربانیان و آوارگان را تشکیل می دهند. اگردر شرایط عادی خشونت در جوامع علیه کودکان و زنان بدلیل نقایص قانونی یا فرهنگی وجود دارد، در زمان جنگ این خشونت ها چندین برابر می شود.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران از رفقای عزیز و همه صلح دوستان  تقاضا دارد که با بسیج افکارعمومی ، و کمک از نهادهای بین المللی مخصوصا سازمان ملل متحد، از فاجعه ای تازه در خاور میانه و ایران  جلوگیری شود.

اجازه ندهیم  بار دیگر زنان و کودکان و میلیون ها انسان بی گناه در کنار منابع فراوان اقتصادی و طبیعی،  طعمه جنگ های خانمان سوز و پر کردن جیب زردخانه های امپریالیستی شوند.

 

با بهترین درودها

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

یونی ۲۰۱۹